Podmínky použití služby

  • Domů
  • Podmínky použití služby
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOSTINGU FASTSHARE.CZ

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na služby poskytované prostřednictvím stránek FASTSHARE.CZ, dostupné na adrese (URL) www.fastshare.cz (dále jen "Služby") a na vztah mezi:

(i) společností CloudNet s.r.o., IČ: 03557111 se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, Česko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233608, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jako poskytovatelem těchto Služeb (dále jen "Poskytovatel")

a

(ii) Vámi (dále jen "Uživatel") jako příjemcem a uživatelem těchto Služeb.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Užíváním Služeb přijímá Uživatel znění těchto Podmínek a zavazuje se k jejich dodržování. Tím není nijak dotčena povinnost Uživatele užívat Služby v souladu s platnými právními předpisy.

II. SOULAD S NAŘÍZENÍM O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH (DSA)

2. Tato část Podmínek poskytuje základní informace o opatřeních přijatých v souvislosti s poskytováním Služeb a upravuje v souladu s „Nařízením 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách)“ (Digital Services Act - dále jako „Nařízení DSA“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při využívání těchto zprostředkovatelských digitálních služeb.

3. Nařízení DSA reguluje poskytovatele zprostředkovatelských služeb, kterými jsou běžné přenosové služby, caching, hostingové služby a online platformy, jako jsou tržiště, sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu, obchody s aplikacemi a online platformy pro cestování a ubytování. Hlavním cílem Nařízení DSA je zabránit nezákonným a škodlivým činnostem na internetu a šíření dezinformací a zajistit bezpečnost uživatelů, chránit základní práva a vytvořit spravedlivé a otevřené prostředí pro online platformy.

4. Poskytované Služby jsou „hostingové služby“ podle čl. 3 písm. g) bod (iii) Nařízení DSA ve spojení s čl. 6 Nařízení DSA.

5. Pro účely těchto Podmínek se „nezákonným obsahem“ ve smyslu Nařízení DSA rozumí jakákoli informace, která sama o sobě nebo prostřednictvím odkazu na jakoukoli činnost, včetně prodeje výrobků nebo poskytování služeb, není v souladu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, zejména s právními předpisy České republiky.

III. ROZSAH A POVAHA POSKYTOVANÝCH HOSTINGOVÝCH SLUŽEB

6. Službami se rozumí následující hostingové služby:

(a) poskytování volného prostoru pro ukládání dat v podobě souborů (obsahu) Uživatelem v rámci jeho uživatelského účtu (t.j. ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu čl. 6 Nařízení DSA),

(b) umožnění přístupu k vybraným souborům (obsahu) jiným osobám než Uživateli formou odkazu na takový obsah,

(c) poskytování s tím souvisejících doplňkových služeb, jako je poskytování uživatelského rozhraní pro správu, vyhledávání a přístup k takovým souborům (obsahu) ze strany Uživatelů.

7. Pro vyloučení pochybností Službou zejména není zpřístupňování obsahu (sdělování obsahu veřejnosti) ze strany Poskytovatele dalším Uživatelům nebo třetím stranám. Poskytovatel není „poskytovatelem služby pro sdílení obsahu online“ ve smyslu ust. § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

8. Služba není „online platformou“ ve smyslu čl. 3 písm. i) Nařízení DSA.

9. Veškeré soubory a jiná data („obsah“) uložená Uživatelem v rámci Služby zůstává vlastnictvím Uživatele a výhradně Uživatel určuje, kdo má k jeho obsahu v rámci Sužby přístup (tj. jaký obsah Uživatel zpřístupní třetím osobám a jaký ponechá soukromý). Provozovatel obsah nesdílí s nikým dalším. Provozovatel soukromý obsah nikdy nezmění na přístupný třetím osobám.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah uležený Uživatelem v rámci Služby a veškerou odpovědnost za takový obsah, případně za jeho zpřístupnění (pokud takový obsah Uživatel zpřístupní třetím osobám), má příslušný Uživatel.

11. Provozovatel bude obsah uložený Uživatelem uchovávat dokud (i) jej Uživatel sám neodstraní, (ii) dokud nedojde z důvodů popsaných v těchto Podmínkách k odstranění obsahu Provozovatelem, (iii) nedojde z důvodů popsaných v těchto Podmínkách k ukončení poskytování Služby Uživateli nebo (iv) uživatel sám nepřestane Službu užívat.

12. Služby jsou poskytovány zdarma i za úplatu (tj. v rámci Služby jsou nabízeny placené i neplacené účty). Pokud se Uživatel rozhodne pro placený účet, souhlasí s platbou předplatného. Platbu předplatného může provést prostřednictvím různých platebních metod, jako jsou platební karty, PayPal atd. Pokud se Uživatel rozhodne zrušit své předplatné (tj. ukončíte využívání placených Služeb), předplatné bude ukončeno k poslednímu dni předplaceného období a žádné další platby nebudou účtovány.

IV. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

13. V rámci využívání Služeb se Uživatel zavazuje dodržovat tyto podmínky:

(a) Uživatel se zavazuje, že nebude v rámci Služby rozmnožovat, zpřístupňovat nebo jakkoliv jinak nakládat s obsahem způsobem, kterým by byla dotčena práva třetích osob, včetně práv z duševního vlastnictví. Zejména se Uživatel zavazuje, že nebude bez souhlasu (licence) oprávněné osoby označovat jako veřejný (tj. zpřístupňovat dalším osobám) v rámci Služby cizí autorská díla nebo jiný obsah chráněný autorským právem.

(b) Uživatel se zavazuje, že nebude užívat Služby k páchání trestné činnosti ani k navádění nebo napomáhání k trestné činnosti jinými osobami nebo k její organizaci.

(c) Uživatel se zavazuje, že nebude svůj placený účet zpřístupňovat jiným uživatelům. Pokud Poskytovatel zjistí toto porušení pravidel, bude tento účet zrušen bez náhrady.

(d) Uživatel se zavazuje, že nebude nahrávat obsah se sexuální tématikou.

V. KONTROLA OBSAHU, NEZÁKONNÝ OBSAH, JEHO OZNAMOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

14. Poskytovatel nemá povinnost moderovat, monitorovat ani jinak kontrolovat přenášené/ukládané informace (obsah), ani aktivně vyhledávat skutečnosti/okolnosti, které nasvědčují protiprávní činnosti anebo tomu, že jde o nezákonný obsah. Poskytovatel si však vyhrazuje právo (nikoliv však povinnost) prověřit obsah pro účely posouzení, zda nejde o (i) nezákonný obsah nebo (ii) obsah porušující tyto Podmínky.

15. Pokud Poskytovatel služby zjistí (i) protiprávní činnost, (ii) nezákonný obsah či (iii) obsah porušující tyto Podmínky nebo se o nich hodnověrně dozví, přijme opatření k odstranění dotyčného nezákonného obsahu nebo ke znemožnění přístupu k takovému obsahu.

16. Pokud Uživatel či třetí strana zjistí při užívání Služby (i) protiprávní činnost nebo (ii) nezákonný obsah nebo (iii) obsah porušující tyto Podmínky, může tuto skutečnost oznámit Poskytovateli.

17. Oznámení musí v souladu s čl. 16 Nařízení DSA obsahovat minimálně tyto náležitosti:

a) Uvedení důvodů, proč je označený obsah nezákonný nebo porušující tyto Podmínky.

b) Přesné označení elektronického umístění dotčeného obsahu, zejména přesnou adresu zdroje (URL) a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat dotčený obsah.

c) Jméno či název oznamovatele a jeho e-mailová adresa.

d) Prohlášení oznamovatele, potvrzující že se v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.

18. Oznámení lze učinit elektronicky na adresu uvedenou pro ty účely v článku „Kontaktní údaje“ a taktéž uvedenou na úvodní stránce Služby.

19. Poskytovatel potvrdí oznamovateli doručení oznámení na uvedenou e-mailovou adresu (je-li mu známa) a bude ho informovat o svém rozhodnutí s ohledem na obsah, jehož se oznámení týká.

20. V případě, že se Poskytovatel rozhodne odstranit určitý obsah poskytnutý Uživatelem nebo znemožnit přístup k němu (společně „opatření“), informuje o svém rozhodnutí Uživatele a své rozhodnutí náležitě odůvodní v souladu s čl. 17 Nařízení DSA. Odůvodnění bude obsahovat tyto náležitosti:

a) Způsob přijatého opatření (odstranění obsahu, znemožnění přístupu k němu, pozastavení poskytování, Služby ukončení poskytování Služby atp.)

b) Skutečnosti, z nichž rozhodnutí o opatření vychází, vč. uvedení informace, zda rozhodnutí bylo přijato na základě oznámení či na základě vlastního šetření.

c) Vysvětlení, proč je obsah nezákonný nebo porušuje tyto Podmínky.

d) Pokud je opatření založeno na tom, že jde o nezákonný obsah, odkaz na příslušný právní základ.

e) Pokud je opatření založeno na porušení Podmínek, odkaz na příslušné jejich ustanovení, které bylo porušeno.

f) Informace o opravných prostředcích, které Uživatel případně bude mít k dispozici (budou-li tyto zavedeny).

21. Povinnost informovat Uživatele Poskytovatel nemá, pokud (i) není Poskytovateli známa e-mailová adresa Uživatele nebo (ii) opatření se týká klamavého obchodního obsahu ve velkém rozsahu nebo (iii) opatření bylo přijato na základě rozhodnutí justičního či správního orgánu na základě platného práva Unie nebo vnitrostátního práva.

22. Provozovatel není povinen zavádět „interní systém pro vyřizování stížností“ podle čl. 20 Nařízení DSA, neboť není online platformou.

VI. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

23. Pokud Uživatel opakovaně nebo hrubým způsobem poruší tyto Podmínky nebo právní předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, je Provozovatel oprávněn (i) omezit nebo pozastavit poskytování Služby nebo (ii) poskytování Služby zcela ukončit, a to způsobem, který bude považovat za vhodný pro daný účel.

24. V takovém případě je Provozovatel zejména oprávněn účet Uživatele znepřístupnit na určitou dobu nebo jej zcela odstranit (smazat) a v důsledku toho znepřístupnit na určitou dobu nebo smazat s ním spojený obsah.

25. Poskytovatel nenese v souvislosti s uvedeným omezením nebo pozastavením poskytování Služby odpovědnost za žádnou újmu (škodu, nemajetkovou újmu apod.) vzniklou Uživateli či třetí osobě.

26. Uživatel se zavazuje Poskytovateli nahradit škodu, která Poskytovateli vznikne v důsledku toho, že Uživatel poruší tyto Podmínky nebo právní předpisy Evropské unie nebo vnitrostátní právními předpisy. Škodou se zejména rozumí, pokud bude Provozovateli pravomocně uložena povinnost zaplatit třetí straně peněžité plnění v důsledku nebo v souvislosti s jednáním nebo opomenutím Uživatele, kterým takový Uživatel porušil Podmínky nebo právní předpisy Evropské unie nebo vnitrostátní právními předpisy. V takovém případě je Uživatel povinen nahradit Provozovateli škodu odpovídající alespoň částce, kterou je Provozovatel na základě rozhodnutí povinen zaplatit, navýšenou o náklady Provozovatele vynaložené na právní zastupování.

27. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit užívání Služby tím, že zruší svůj účet.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

28. V nejvyšším možném rozsahu povoleným příslušnými právními předpisy platí, že Poskytovatel není odpovědný Uživateli za žádnou škodu nebo jinou újmu způsobenou provozováním Služby Provozovatelem nebo jejím užíváním Uživatelem. Poskytovatel neodpovídá za žádnou újmu, a to ani za újmu majetkovou (škodu), včetně ušlého zisku, ani újmu nemajetkovou (imateriální), a to zejména:

(a) vzniklou v důsledku ztráty, poškození nebo nedostupnosti obsahu;

(b) nedostupnosti nebo nesprávné funkčnosti Služby; nebo

(c) způsobenou obsahem zpřístupněným v rámci Služby jinými uživateli či třetími osobami.

29. Zaregistrováním se k poskytování Služby a poskytnutím své e-mailové adresy Poskytovateli Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Uživatel může kdykoli tento svůj souhlas odvolat prostřednictvím odkazu poskytovaném v zápatí každého emailu, který takové obchodní sdělení obsahuje.

30. Registrací do Služby může Uživatel Poskytovateli poskytnout své osobní údaje. V takovém případě se na ně vztahují zásady ochrany osobních údajů, jak je uvedeno v samostatném dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů zde: https://fastshare.cz/podminky_ou.

31. Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušný Městský soud v Praze.

32. Uživatel v postavení spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího či souvisejícího s poskytováním Služeb. K řešení takového sporu mezi Uživatelem v postavení spotřebitele a Poskytovatelem je pověřena Česká obchodní inspekce (ČOI), na kterou se takový Uživatel může v případě sporu obrátit. Kontaktní údaje na ČOI, včetně místně příslušného oddělení ČOI, Uživatel nalezne na webových stránkách dostupných na adrese: https://www.coi.cz.

33. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

34. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty.

35. Strany si v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit znění těchto Podmínek.

36. Změnu Podmínek Poskytovatel oznámí Uživatelům zákonem stanoveným způsobem. Nebude-li Uživatel se změnou Podmínek souhlasit, je oprávněn změnu Podmínek odmítnout tím, že zruší svůj uživatelský účet, a tak ukončí užívání Služby. Pokud tak neučiní do 30 dnů od oznámení o změně Podmínek, má se za to, že nové znění Podmínek přijal a je jím vázán.

37. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti z těchto Podmínek anebo související s poskytováním Služby je Poskytovatel oprávněn bez omezení převést na jakoukoliv třetí stranu.

38. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

39. Příslušné orgány veřejné moci mohou v rámci svých pravomocí nařídit Poskytovateli, aby přijal opatření proti nezákonnému obsahu nebo aby poskytl informace o jednotlivých Uživatelích, kteří jsou v těchto příkazech uvedeni, za účelem zjištění, zda tito dodržují platné předpisy Unie nebo vnitrostátní předpisy.

40. Pokud příslušné právní předpisy umožňují Poskytovateli podat opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu veřejné moci (bez ohledu na tom, zda se jedná o řádný nebo mimořádný opravný prostředek nebo jinou formu přezkumu), je zcela na uvážení Poskytovatele, zda takový opravný prostředek podá, a pokud tak neučiní, nezakládá to Uživateli vůči Poskytovateli žádné nároky či jiná práva.

VII. KONTAKTNÍ ÚDAJE

41. Poskytovatel poskytuje orgánům veřejné moci součinnost při plnění jejich pravomocí. Poskytovatel tedy v souladu s požadavky Nařízení DSA zřizuje jednotné kontaktní místo s e-mailovou adresou: DSA_koordinator@fastshare.cz. E-mailová adresa jednotného kontaktního místa je též uveřejněna na webových stránkách Služby.

42. Kontaktní místo umožňuje elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci, Komisí a Evropským sborem pro digitální služby. Komunikačními jazyky jsou čeština a angličtina.

43. Oznámení týkající se (i) protiprávní činnosti, (ii) nezákonného obsahu nebo (iii) obsahu porušující tyto Podmínky může Uživatel nebo třetí osoba též zaslat na e-mailovou adresu abuse@fastshare.cz. Tato e-mailová adresa je též uveřejněna na webových stránkách Služby.

44. Uživatel nebo třetí strana může v případě problému se Službou či požadavku, který se týká jiných aspektů Služby, kontaktovat Poskytovatele na e-mailové adrese info@fasthare.cz. Tato e-mailová adresa je též uveřejněna na webových stránkách Služby.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 2. 2024.